Jurist ontslagrecht

Elke werknemer kan geconfronteerd worden met een (dreigend) ontslag. Lang niet iedereen is bekend met zijn of haar rechten. Want mag een werkgever jou zomaar ontslaan? In een dergelijke situatie is het verstandig je tijdig te laten adviseren door een jurist.

Ontslag op staande voet

Dit is de meest drastische vorm van ontslag en heeft zeer grote gevolgen voor de werknemer. Deze vorm van opzegging is alleen mogelijk wanneer er sprake is van een dringende reden, die de werknemer direct na het ontstaan daarvan is medegedeeld. Indien één van deze voorwaarden ontbreekt, kan het ontslag nietig worden verklaard. Tegen een ontslag op staande voet kan bezwaar worden gemaakt. Wij kunnen hierbij helpen. Wij kunnen je adviseren over eventuele vervolgstappen en kunnen bezwaar voor je maken bij de kantonrechter.

Ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)

Deze vorm van ontslag houdt in dat beide partijen het eens zijn met het ontslag. Over de wijze waarop en onder welke voorwaarden het ontslag plaats zal vinden, worden afspraken gemaakt. Die afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd). Wij kunnen een dergelijke overeenkomst beoordelen en je adviseren over de inhoud daarvan.

Opzegging met instemming (transitievergoeding)

De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met schriftelijke instemming van de werknemer. Er dient echter wel sprake te zijn van een gewichtige reden voor de opzegging. Ook hier worden afspraken gemaakt en vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Anders dan bij ontslag met wederzijds goedvinden, heeft een werknemer die langer dan twee jaar in dienst is recht op een zogenaamde transitievergoeding. Het is belangrijk om bij het uitblijven van de uitkering van de vergoeding tijdig een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. Doe je dit niet, dan vervalt het recht op de vergoeding. Wij kunnen je hierover adviseren. Niet alleen over een eventueel verzoekschrift, maar ook over de door de werkgever voorgestelde hoogte van de vergoeding en de inhoud van een eventuele vaststellingsovereenkomst.

Reorganisatie

Bij een ontslag wegens reorganisatie is het belangrijk te weten dat je bezwaar kunt maken tegen de ontslagaanvraag en het ontslag kunt aanvechten. Een werkgever dient zich namelijk aan een aantal regels te houden. Bij het vermoeden dat de werkgever zich niet aan deze regels houdt, is het verstandig hulp in te schakelen van een jurist. Wij kunnen samen met jou bekijken of de regels gevolgd zijn en of eventueel bezwaar gemaakt kan worden. Uiteraard kunnen wij dan je ook bijstaan in dat hele traject.

Groene Hart Juristen behandelt alle soorten ontslagrecht kwesties

 • Controleren vaststellingsovereenkomst
 • Transitievergoeding
 • Beëindiging tijdelijk contract
 • Ontslag door zwangerschap (zwangerschapsdiscriminatie)
 • Ontslag op staande voet
 • Ontslag met wederzijds goedvinden
 • Opzegging met instemming
 • Ontslag door reorganisatie
 • Conflict met werkgever
 • WW-uitkering
 • Sociaal Plan
 • Ontslag bij ziekte
 • Re-integratieplan
 • Ontslagprocedure UWV
 • Ontslagprocedure kantonrechter
 • Procedure rondom ontslagvergunning