Nieuwe ketenregeling bij tijdelijke contracten

Er is nogal wat veranderd met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Zo wijzigt de ketenbepaling van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 juli 2015 zijn gesloten. De arbeidsovereenkomsten gaan twee jaar na het ingaan van de eerste arbeidsovereenkomst over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

  • Hoe zit het met de ketenbepaling vanaf 1 juli 2015?
  • Maximaal drie contracten in twee jaar
  • Uitzonderingen via een CAOMaximaal 3 contracten voor bepaalde tijd in twee jaar
    Volgens de nieuwe wet kun je je werknemer in een periode van twee jaar maximaal twee keer een opvolgende arbeidsovereenkomst aanbieden. Dat zijn dus in totaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Daarna ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde tijd zijn gesloten op of na 1 juli 2015 zijn opeenvolgend als zij elkaar met een tussenperiode van zes maanden of minder opvolgen. De CAO mag niet afwijken van deze tussenperiode

Belangrijk om te weten is dat voor de berekening van de periode van twee jaar de periodes van korter dan zes maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ook mee tellen. Volgens de wet mogen werkgevers in de volgende twee gevallen na 1 juli 2015 nog afwijken van deze regels via een CAO:

Overgangsperiode tot 1 juli 2016
Valt je bedrijf onder een CAO die al voor 1 juli 2015 is ingegaan? Dan is mogelijk de oude ketenbepaling nog van toepassing. Hierin staat dat een werkgever en een werknemer maximaal drie contracten voor bepaalde tijd kunnen afsluiten. Of dat de contracten voor bepaalde tijd maximaal 3 jaar bij elkaar opgeteld mogen duren. Dan zou er daarna automatisch een contract voor onbepaalde tijd ontstaan.

In de oude ketenbepaling wordt de reeks van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd doorbroken als hiertussen een periode ligt van meer dan drie maanden. Was de periode tussen twee tijdelijke contracten minder dan drie maanden, dan telde deze periode gewoon mee voor de drie jaar. In een CAO kon hiervan worden afgeweken. Ook was het mogelijk om via de CAO meer dan drie tijdelijke contracten af te spreken zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou ontstaan.

Dergelijke CAO’s zijn ook na 1 juli 2015 geldig, tot het moment dat ze aflopen. Daarna mogen werkgevers niet meer van de nieuwe regels afwijken. Deze overgangsperiode loopt tot uiterlijk 1 juli 2016. Is een COA ook nog geldig na deze datum, dan worden toch automatisch de nieuwe regels van kracht. Na 1 juli 2016 zijn geen uitzonderingen meer mogelijk.

Uitzondering voor CAO’s voor uitzendkrachten
Ook afspraken in CAO’s voor uitzendkrachten mogen in twee opzichten afwijken van de regels volgende de WWZ. Het aantal van drie arbeidsovereenkomsten kan worden verhoogd tot maximaal zes. En dat de periode van twee jaar kan worden verlengd tot maximaal vier jaar.