Vergeving geweigerd

De meeste conflicten worden voortijdige opgelost door middel van mediation of onder begeleiding van een jurist. Zaken uitpraten en conflicten beslechten is hierin een goede zaak. Toch kan een conflict ondanks dat dit is uitgesproken onderhuids blijven door etteren. Welk geneesmiddel is dan nog effectief? Dat is vergeving. Lees hieronder het verhaal van twee misdadigers die zijn veroordeeld en wat er vervolgens gaat gebeuren.

De man die vergeving weigerde.

Overval op een postkoets.

Overval op een postkoets.

In 1829 pleegden twee mannen een roofoverval op een postkoets. Hun namen waren George Wilson en James Porter. Ze waren beiden gevangen genomen en voor de rechter gesleept. In mei 1830 werden ze schuldig bevonden aan zes overtredingen, waaronder de roofoverval en het moedwillig in gevaar brengen van de koetsier. Als straf zouden ze worden opgehangen op 2 juli van hetzelfde jaar.

Porter werd op die datum geëxecuteerd, maar Wilson niet. Hij had invloedrijke vrienden die een goed praatje voor hem deden bij de President van de Verenigde Staten, Andrew Jackson. Die gaf hem absolutie: hij stelde hem vrij van alle aanklachten zodat Wilson een vrij man was. Dit betekende onder andere dat hij niet alleen bleef leven, maar ook onder de straf van 20 jaar gevangenschap uit zou komen. Ongelooflijk maar waar: George Wilson weigerde.

In een officieel rapport staat dat Wilson ervoor koos om ieder voordeel dat hij zou kunnen krijgen door absolutie niet te accepteren. Er staat ook dat Wilson er verder niets over kwijt wilde. Het hooggerechtshof in de Verenigde Staten besloot toen dat zij de absolutie niet kon verlenen, mits de veroordeelde deze zelf zou accepteren. De absolutie bleef wel van kracht, als een soort eigendomsrecht. De absolutie was een bewijs van genade, maar zonder acceptatie van die genade gebeurde er niets.

George Wilson pleegde een misdaad, werd veroordeeld en schuldig bevonden. Zijn straf werd executie, maar de president hield dit tegen en gaf hem zelfs volledige vrijheid. Toen hij dat weigerde, koos hij ervoor om te sterven. Je vraagt je af: waarom zou je zoiets weigeren? Die man moet gek zijn geweest! Maar wat als jijzelf ook iemand bent die vergeving weigert, waardoor je niet voor eeuwig met God leeft maar van Hem verwijderd wordt en verloren gaat?

De Bijbel maakt duidelijk dat we allemaal zondaar zijn, mensen die herhaaldelijk Gods wet overtreden. Zo staat er bijvoorbeeld in Romeinen 3:23: ‘iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.’ Een ander vers zegt: ‘Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons.’ (1 Johannes 1:8)

Hoe zit het met de straf op zonde? Wat zijn hiervan de gevolgen? Er staat: ‘Het loon van de zonde is de dood.’ (Romeinen 6:23) Het oude testament stelt: ‚’wie zondigt zal sterven.’ (Ezechiel 18:4) Dat komt niet echt over als goed nieuws, maar gelukkig heeft God gezorgd voor absolutie die voor ons allemaal beschikbaar is.

In 2 Petrus 3:9 lezen we: ‘De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.’ En verderop in 1 Johannes 1:9 lezen we dat we die vergeving ook moeten accepteren: ‘Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.’

De vraag is: accepteer je de vergeving of weiger je die? Iedereen moet kiezen. ‘Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.’ (Johannes 3:18)


Reflectie / Discussievragen

Wat is jouw eerste reactie op het verhaal van de man die vergeving weigerde?

Heb je ooit iets gedaan waarvan je zou willen dat er vergeving voor was en dat je de daardoor de gevolgen van je daden niet hoefde aan te gaan?

Waarom denk je dat iemand heel beslist vergeving kan weigeren zoals de man in het verhaal? Welke factoren kunnen hierbij een rol spelen?

In het laatste gedeelte lees je over het accepteren van Gods grootste geschenk: genade voor jou. Heb jij deze al geaccepteerd?

Als je hier meer over wilt lezen, kijk dan eens naar de volgende Bijbelgedeelten: Jesaja 64:6; Jeremia 17:9; Romeinen 3:10, 5:8, 8:1; Efeze 2:8-9; Titus 3:5; 1 Johannes 1:8

CBMC wil zakenmensen helpen Jezus Christus te vinden, volgen en verkondigen.

www.cbmc.nl