Personeelstekort

Veel ondernemers lopen op dit moment tegen hetzelfde probleem aan: het personeelstekort. Nederland bestaat op dit moment uit meer vacatures dan werklozen. Dit brengt voor zowel de werkgevers als werknemers negatieve gevolgen met zich mee. De werkdruk onder medewerkers wordt steeds hoger, waardoor arbeidsvoorwaarden steeds verder onder druk komen te staan. 

Wat mag je vragen van de werknemer?

Mag de werkgever van de werknemer vragen dat deze extra taken verricht om het personeelstekort op te vangen? Dit is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst. De taken zoals concreet benoemd en omschreven in de arbeidsovereenkomst mogen bij het uitvoeren van aanvullende taken niet in de verdrukking komen. Belangrijk hierbij is de redelijkheid. De aanvullende taken moeten in redelijkheid opgedragen worden aan de werknemer. De term redelijkheid kan als onduidelijk en vaag beschouwd worden, maar hierbij houden we rekening gehouden met een aantal maatstaven. 

1. De werkgever houdt rekening met een eventuele extra financiële beloning aan de werknemer.

2. Het aantal gewerkte uren blijft redelijk, en mag niet overdadig veel. 

3. De arbeidstijdenwet worden daarnaast in acht genomen. 

De werkgever mag dus van de werknemer vragen om incidenteel extra taken uit te voeren. Hierbij is echter van groot belang dat deze taken geen structurele taken worden. Op het moment dat deze taken structureel taken worden van de werknemer is namelijk sprake van een functiewijziging. Een functiewijziging is alleen mogelijk op het moment dat de werknemer het hiermee ook eens is. Indien een wijzigingsbeding is opgenomen, kan de werkgever deze wijziging ook zonder toestemming uitvoeren, maar hierbij moet dan wel sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang. 

Het is dus als werkgever belangrijk om deze taakverdeling goed in het oog te houden. Deze mogen niet structureel worden, en de gezondheid van de werknemers moet ook beschermd worden.  

Waar moet ik op letten?

  • Zorg voor duidelijke afspraken met het personeel over de taakverdeling.
  • Zorg dat de andere taken dan omschreven in de arbeidsovereenkomst geen structurele taken worden. 
  • Zorg dat de gewerkte uren van de werknemer niet de spuigaten uitlopen. Dit is in het belang van de gezondheid van de werknemers, maar ook in het belang voor jou als werkgever.