WIA – Dit is wat onze juristen voor jou kunnen betekenen


Werknemers die na 2 jaar ziekte meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, kunnen een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) krijgen. De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit 2 regelingen. De regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is er voor wie nog gedeeltelijk kan werken. Mensen die helemaal niet meer kunnen werken, krijgen een IVA-uitkering: de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

WGA-uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten
IVA-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten

WAO

Wat regelt de WIA als ik tijdelijk niet kan werken?

Als u na 2 jaar ziekte tijdelijk geheel arbeidsongeschikt bent, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid houdt in dat u tijdelijk voor 80% of meer arbeidsongeschikt bent, en dat u mogelijk weer beter wordt. De WGA is een regeling binnen de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Hoogte WGA-uitkering

De hoogte van uw WGA-uitkering hangt af van uw situatie. Als u tijdelijk geheel arbeidsongeschikt bent, kunt u eerst een loongerelateerde WGA-uitkering krijgen. Daarna heeft u recht op een loonaanvullingsuitkering.
U kunt de hoogte van uw WGA-uitkering berekenen via de website van het UWV.

Herbeoordeling arbeidsongeschiktheid

Als bij een herbeoordeling blijkt dat u volledig arbeidsongeschikt blijft, kunt u een uitkering krijgen op grond van de Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). Als u gedeeltelijk herstelt, houdt u een WGA-uitkering die u kunt aanvullen met inkomen uit werk.

Vakantiegeld WGA-uitkering

U bouwt iedere maand 8% vakantietoeslag op. U krijgt uw vakantietoeslag elk jaar uitbetaald in mei. Als uw uitkering eerder ophoudt, krijgt u uw vakantietoeslag uitbetaald in de laatste maand dat u nog een WGA-uitkering ontvangt.

Met WGA-uitkering onder het sociaal minimum

Als uw inkomen uit de WGA lager uitvalt dan het sociaal minimum dat voor u geldt, kunt u bij het UWV een toeslag aanvragen.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Als u een WGA-uitkering heeft, krijgt u mogelijk de jaarlijkse tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (Wtcg). Dit is een vergoeding voor de extra ziektekosten die u maakt.

Wat regelt de WIA als ik helemaal niet meer kan werken?

Als u na 2 jaar ziekte nog steeds volledig en langdurig arbeidsongeschikt bent, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt als u niet meer dan 20% van uw laatstverdiende loon kunt verdienen en u weinig kans heeft om beter te worden. U heeft dan een zogeheten loonverlies van 80% of hoger.

Hoogte IVA-uitkering

De IVA regelt een uitkering die 75% van uw laatstverdiende loon bedraagt. Daarbij geldt een maximum in de vorm van het maximumdagloon.

Vakantiegeld IVA-uitkering

U bouwt iedere maand 8% vakantietoeslag op. U krijgt uw vakantietoeslag elk jaar uitbetaald in mei. Als uw uitkering eerder ophoudt, krijgt u uw vakantietoeslag uitbetaald in de laatste maand dat u nog een IVA-uitkering ontvangt.

Met IVA-uitkering onder het sociaal minimum

Als uw inkomen uit de IVA lager uitvalt dan het sociaal minimum dat voor u geldt, kunt u een toeslag aanvragen. U doet dit bij het UWV.

UWV gebouw-groene Hart Juristen

IVA eerder aanvragen

Normaal gesproken vraagt u de WIA-uitkering aan als u 2 jaar ziek bent. Maar als het duidelijk is dat u niet meer kunt werken, kunt u de uitkering eerder aanvragen. Vraag de uitkering dan wel aan voor de 69e week waarin u ziek bent. Bij de aanvraag hoeft u geen compleet re-integratieverslag in te dienen. Een verklaring van de bedrijfsarts is dan voldoende. U kunt de vervroegde WIA-uitkering alleen elektronisch aanvragen.

Herkeuring bij kans op herstel

Is er nog een mogelijkheid dat uw gezondheid verbetert? Dan wordt u de eerste 5 jaar jaarlijks herbeoordeeld. Als blijkt dat u gedeeltelijk hersteld bent, kunt u voor een deel weer arbeidsgeschikt verklaard worden. U valt dan onder de WIA-regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Als er niets is veranderd, houdt u de IVA-uitkering.

Wat is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)?

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering als u ziek wordt, en na 2 jaar nog zo ziek bent dat u (deels) niet meer kunt werken. In deze wet gaat het om wat u nog wel kunt. Het is in de WIA zo geregeld dat u er altijd financieel op vooruit gaat als u (gedeeltelijk) blijft werken. Er is ook een uitkering voor mensen die echt niet meer aan de slag kunnen. De WIA vervangt de WAO.

WIA kent 2 regelingen: WGA en IVA

Binnen de WIA zijn er 2 verschillende uitkeringen:

Als u gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

Als u volledig arbeidsongeschikt bent en de kans dat u weer herstelt erg klein is, kunt u een uitkering krijgen volgens de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA).

Recht op WIA-uitkering

Om in aanmerking te komen voor de WIA-uitkering moet u onder meer aan deze voorwaarden voldoen:

U werkt in loondienst of u ontvangt een WW-uitkering.

U heeft nog geen recht op AOW.

U heeft de wachttijd doorlopen. De wachttijd duurt 104 weken startende na de dag waarop u ziek bent geworden.

Daarnaast gelden voor de WGA-uitkering en de IVA-uitkering nog aanvullende voorwaarden. Die hebben te maken met de mate van arbeidsongeschiktheid en het loon dat u nog kunt verdienen.

Aanvragen WIA-uitkering

U vraagt een WIA-uitkering aan bij het UWV. Dat kan met uw DigiD. U kunt bij het UWV ook telefonisch een formulier aanvragen. Het UWV stuurt u een brief over de uiterlijke aanvraagdatum.

Hoe wordt de mate van arbeidsongeschiktheid voor de WIA bepaald?

Als u na 2 jaar ziekte niet of niet volledig aan het werk kunt, volgt een keuring van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De UWV-arts en de arbeidsdeskundige bepalen uw eventuele arbeidsongeschiktheid. Zij stellen hiervoor eerst het zogeheten ‘loonverlies’ vast: het loon dat u door ziekte of handicap minder kunt verdienen dan daarvoor. Hierna wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wet kent verschillende groepen arbeidsongeschikten, die zijn gebaseerd op het loonverlies.

Loonverlies van minder dan 35%

Bij een loonverlies van minder dan 35% bent u volgens de WIA niet arbeidsongeschikt. U gaat (weer) aan het werk en blijft in dienst van uw werkgever. Samen met uw werkgever bekijkt u hoe u kunt blijven werken. Dat kan bijvoorbeeld door:

ander werk;

aanpassing van uw werkplek;

werken bij een andere werkgever.

Als dit allemaal niet lukt, kan uw werkgever eventueel na 2 jaar arbeidsongeschiktheid een ontslagvergunning aanvragen. Als u daardoor werkloos wordt, gaan voor u de regels van de Werkloosheidswet (WW) gelden.

Loonverlies van 35% of meer

De WIA regelt een inkomen voor de volgende groepen:

Loonverlies van minstens 35% maar minder dan 80%
U valt onder de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

Loonverlies van minstens 80% met een redelijke kans op herstel
Uw arbeidsongeschiktheid is tijdelijk. U valt onder de regeling WGA.

Loonverlies van minstens 80% met weinig of geen kans op herstel
U valt onder de regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) en u ontvangt een uitkering gebaseerd op uw laatstverdiende loon.

Meer weten over juridische specialisten? Ons team staat voor u klaar!